Zoeken

Er zijn 198 resultaten gevonden
AchtergrondHeren op het land De buitenplaatsen van textielfabrikanten zijn typisch voor Twente en uniek voor Nederland. Nergens in ons land vindt men in een relatief klein gebied zo’n hoge concentratie jonge buitengoederen die gerelateerd is aan één tak van industrie. Het boek Heren op het land belicht de cultuurhistorische aspecten van deze bijzondere categorie jonge buitenplaatsen. In de index van het boek zijn ruim 90 (voormalige) buitenplaatsen en landgoederen opgenomen. De Twentse...
AchtergrondWaardestellen van erfgoed Sinds de modernisering van de monumentenwet in 2011 heeft de overheid instandhouding hoog in het vaandel staan, maar tegelijkertijd het beoordelen van de monumentwaardigheid van interieurelementen deels in handen van de eigenaar gelegd. Een onafhankelijke waardering in de vorm van een deskundige cultuurhistorische waardestelling kan uitkomst bieden bij het in standhouden en transformeren van waardevol erfgoed. Bij elke aanpassing zou de waarde van het betreffende erfgoed uitgangspunt moeten...
AchtergrondICT en de binnenstad: de waarde van smart cities Wat is de relatie tussen de technologische vooruitgang en de veranderingen in de binnensteden? Dr. Mettina Veenstra, lector Media Technology & Design aan Saxion, publiceerde samen met Dr. Frans Jorna, voorheen als lector Governance verbonden aan het kenniscentrum Leefomgeving van Saxion, het artikel 'ICT en de binnenstad: de waarde van smart cities' in de uitgave Ruimtelijke Kwaliteit in Ontwikkeling (Het Oversticht, 2015).  De slimme stadBinnensteden in...
AchtergrondWaardestelling hoofdpostkantoor Utrecht In 2011 sloot het hoofdkantoor voor Post, Telefoon als Telegrafie, als laatste hoofdpostkantoor van Nederland, zijn poorten voor publiek. Omdat huurder KPN nog jaren nodig had om alle techniek uit het gebouw te verwijderen, kon pas in 2016 met de herbestemming van start worden gegaan. In de tussenliggende jaren is hard aan de verbouwingsplannen gewerkt. Eerst voor een hotel en winkels, nu voor de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek met winkels en een versmarkt. De plannen werden continue...
AchtergrondEen erftransformatie - Revolutie of evolutie op het platteland? In de afgelopen tien jaar heeft het transformeren van voormalige agrarische erven een grote vlucht genomen. Wat gebeurt er met al die agrarische erven die leeg komen te staan? Welke invulling kan eraan gegeven worden? De  behoefte om het platteland vitaal te houden is groot; elke invulling die bijdraagt aan vitaliteit en leefbaarheid wordt door gemeentes en gemeenschappen toegejuicht. Hoe meer reuring zo’n nieuwe invulling brengt aan de streek des te beter…..denk aan de...
AchtergrondHistorische analyse uitgangspunt bij landschapsontwerp Landgoed Nieuw Rande ligt aan de dijk langs de IJssel tussen Deventer en Olst. Het gelijknamige huis vormt het centrum van een uitgestrekte parkaanleg met een binnenpark ligt rondom het huis en op het eiland en een buitenpark dat grotendeels bestaat uit bos en agrarische gronden met boerderijen.  Op onderzoek uit Nieuw Rande en verschillende andere landgoederen en landerijen in de omgeving van Deventer zijn in beheer bij de Stichting IJssellandschap. De stichting wilde duidelijker in...
AchtergrondRietveld gewaardeerd De coöperatieve onderneming De Ploeg liet aanvankelijk zijn stoffen onder meer weven bij Stork Seahorse in Hengelo. In 1956 besloten ze tot de bouw van een eigen weverij. Bureau Beltman, dat de Hengelose weverij had ontworpen, werd voor een identieke constructie gevraagd. Als architect werd Gerrit Rietveld aan hen toegevoegd. De combinatie van de standaard-oplossing van Beltman met het maatwerk van Rietveld levert een intrigerend geheel op. Bijzondere dakconstructieKern van de constructie...
AchtergrondWederopbouwkunst in Overijssel In het in 2009 door Het Oversticht gepubliceerde boekje ‘Kunst in Beeld, monumentale kunst uit de wederopbouwperiode’ staan 147 kunstwerken uit Overijssel. Deze inventarisatie, die mogelijk gemaakt werd door het programma Naoorlogs Bouwen in Overijssel dat gesubsidieerd werd door provincie Overijssel, geeft een overzicht van een deel van de schat aan wederopbouwkunstwerken die Overijssel rijk is. Na de Tweede Wereldoorlog werden grote hoeveelheden woningen en publieke...
AchtergrondFunctioneel groen Sinds de aanleg in de jaren '60 is in veel wederopbouwwijken de kwaliteit van de openbare ruimte achteruitgegaan door het dichtzetten van doorzichten of open ruimten en verschraling in het beheer en onderhoud.  In de naoorlogse wijk Klein Driene / De Noork in Hengelo zijn plaatselijk veranderingen aan  te wijzen die afbreuk doen aan de oorspronkelijke opzet. Ook hier heeft verschraling van het openbaar groen plaatsgevonden. Tegelijkertijd is uit onderzoek...
AchtergrondWederopbouwerven in Vriezenveen De naoorlogse ruilverkaveling in Vriezenveen neemt een bijzondere plaats in in de geschiedenis van de ruilverkavelingen uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Vriezenveen was destijds het paradepaardje van de Nederlandse ruilverkaveling vanwege de aard en de omvang van de ingrijpende herverkaveling. Niet voor niets bracht koningin Juliana in 1958 een bezoek aan een oude en een nieuwe boerderij. En na Hare Majesteit volgden nog vele binnenlandse en buitenlandse bezoekers die met eigen ogen de...
AchtergrondGebieden in transitie. Ingrepen in historisch waardevolle terreinen Het Oversticht maakt niet alleen waardestellingen van individuele gebouwen, maar ook van gebieden. Veel opdrachtgevers komen bij Het Oversticht terecht voor een cultuurhistorische analyse als er op een historisch waardevol terrein een grote ingreep aan de orde is. Zo onderzochten wij de afgelopen jaren onder meer het terrein van voormalige kruitfabriek De Krijgsman bij Muiden, waar woningbouw gepland staat; Huis Rijswijk, waar het geplande snelwegtracé van de A15 rakelings langs scheert...
ProjectImpact van herstructurering wederopbouwwijken Licht, lucht en ruimte 2.0 Wederopbouwwijken zijn door de jaren heen drastisch veranderd. De oorspronkelijke ontwerpgedachte is vaak losgelaten. Zo was het ontwerp in het Zwolse Holtenbroek gebaseerd op een open, groen assenkruis met in elk kwadrant een woonwijk. Voorzieningen lagen bij elkaar aan de randen. Nu is een nieuw winkelcentrum verrezen in het hart van het groene assenkruis. Niet in lijn met de ontwerpgedachte, maar zeer gewaardeerd door de huidige bewoners. Deze...
ProjectHet groen van Klein Driene Onderzoek naar de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte De wederopbouwprincipes licht, lucht en ruimte staan centraal in de wijk Klein Driene. De wijk heeft van oorsprong een sterke structuur die nog steeds duidelijk aanwezig is. Deze ordening draagt bij aan de identiteit van de wijk en is daarom bij toekomstige ontwikkelingen belangrijk. Gevolgen van klimaatveranderingen zoals wateroverlast, en problematiek rond parkeren zijn in het onderzoek opgenomen. Zo zijn er bijvoorbeeld...
ProjectTweede leven voor hoofdpostkantoor Utrecht Herbestemming van een rijksmonumentale kolos Deze waardestelling vormde de onderlegger voor het ontwerpteam, en de gesprekken met de gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De nieuwe plannen zijn hieraan steeds getoetst. Voorjaar 2016 zijn de verbouwingsplannen van Rijnboutt architecten goedgekeurd door de Utrechtse Welstands- en monumentencommissie. Het voormalige postkantoor wordt bibliotheek met winkels en een versmarkt. Het Oversticht onderzocht de...
ProjectVerrassingen in het Abbertbos Wandelroute langs rijke historie in jonge polder De bestaande wandelroutes in het Abbertbos informeren vooral over de rijke flora en fauna in het bos. De eigenaren van De Abbert, Ingrid en Jacques van Dongen, vonden dat er veel meer te vertellen is. Veel mensen weten namelijk niet dat het jonge Flevoland een lange geschiedenis kent. De nieuwe wandelroute brengt daar verandering in. Ingrid en Jacques wilden twee dingen voor hun groepskampeerterrein: voor iedereen toegankelijke informatie over de...
ProjectHet IJsselmeer is meer dan een bak met water Cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen Om te voorkomen dat hedendaagse ontwerpopgaven voorbij gaan aan de geschiedenis van een plek is gedegen onderzoek nodig naar de cultuurhistorie. Samen met het Gelders Genootschap heeft Het Oversticht de oostkant van het IJsselmeer en de voormalige Zuiderzee onderzocht. Dit beslaat de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Met concrete voorbeelden biedt de IJsselmeerbiografie toekomstige ontwerpers inspiratie en...
ProjectNieuwe monumenten voor jonge gemeente Gemeentelijke monumentenlijst Dronten Dronten heeft alle reden trots te zijn op haar bijzondere ontstaansgeschiedenis. Hoewel Dronten in 1962 nog 'een woestenij' van leeg land met enkele woningen was, telt de geschiedenis na de drooglegging van de polders inmiddels enkele generaties. Dus was de gemeente toe aan erfgoedbeleid. Ook landelijk groeit de belangstelling voor de naoorlogse jaren, het tijdvak waarin de polders drooggelegd werden. De gemeente Dronten realiseert zich dat terdege...
ProjectNieuwe mogelijkheden in beschermd dorpsgezicht Overnachten in een 160 jaar oud monument Ingrid en Jenne van der Velde 'ruilden' in 2012 hun huis voor een monumentale boerderij in Beerze, een klein agrarisch dorp in de gemeente Ommen. Veel boerderijen in Beerze zijn nog redelijk origineel en het gehucht straalt een historische sfeer uit. De meeste erven worden bewoond en zijn niet meer in agrarisch gebruik.De plannen van Ingrid en Jenne pasten niet in de regels van de gemeente. Het achtererf ligt aan de weg. Dit wordt in het...
ProjectMandjeswaard en Kampereiland: unieke stukjes landschap Advies aan pachters over sloop en erfinrichting De ruim opgezette boerenerven, waarvan de oudste op een terp liggen, zijn kenmerkend voor dit gebied, Sommige erven hebben stevige aanplant rondom en veel opstallen. De Stadserven wil wanneer erven vrij komen zicht krijgen op mogelijke sloop en behoud om de oorspronkelijke kenmerken te versterken en ruimte te bieden voor nieuw gebruik. Het is belangrijk om hierin goede keuzes te maken. Ook de makelaar heeft baat bij ons advies voor zijn...
ProjectUnieke graven in Oosterdalfsen Sporen van elite langs de Vecht In 2015 zijn bij archeologische opgravingen in de gemeente Dalfsen twee grafvelden gevonden: één uit de tijd van de hunebedbouwers (rond 3000 voor Chr.) en één uit de Merovingische periode (rond 550 na Chr.). De eerste heeft veel aandacht gekregen, maar de tweede, die uit de Merovingische tijd, is voor Overijssel zeer bijzonder. Meer aandacht was gewenst. De opdracht van de gemeente Dalfsen aan Het Oversticht: maak een mooie intieme...
ProjectHerdenkingstuin in Oldenzaal Een plek om tot rust te komen Door de verplaatsing van het herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers is in de Oldenzaalse binnenstad een aantrekkelijke stadse binnentuin ontstaan. Het Oversticht heeft deze tuin ontworpen, waarbij een interactief ontwerpproces met vertegenwoordigers uit de Oldenzaalse gemeenschap veel inspiratie heeft gegeven.Ideeën en inzet vanuit de bewonersDankzij inspanningen van de stichting Herdenkingstuin Oldenzaal werden bewoners enthousiast om het monument te...
ProjectLandgoed Frieswijk Samen werken aan een visie In 2015 is Het Landgoed Frieswijk op zoek naar andere economische dragers. De stichting heeft aan Het Oversticht gevraagd of zij in enkele gesprekken met het stichtingsbestuur de stichting op weg kan helpen bij het opstellen van een bestuursvisie.Op het relatief kleine landgoed van 160 ha speelt ook een andere uitdaging. Het landgoed heeft te weinig landbouwgrond voor de huidige vier pachtbedrijven om hen alle vier een volwaardige economische...
ProjectDe hand van Rietveld in Bergeijk Waardestelling en transformatie Weverij de Ploeg Bergeijk is beroemd als Rietvelddorp, met name door de fabriek van coöperatieve weverij en textielhandel ‘De Ploeg’. De uit 1957 daterende weverij is inmiddels aangewezen als rijksmonument. Het fabrieksgebouw heeft een opvallende betonconstructie met sheddaken naar ontwerp van bureau Beltman uit Enschede, dat naam had gemaakt met de bouw van brandveilige textielfabrieken in Twente. Het complex is echter ook aangewezen vanwege het...
ProjectZon in de IJsseldelta Praktisch advies over beeldkwaliteit en techniek helpt agrariërs concreet op weg Het project IJsseldelta – Zon maakt duurzaam ondernemen voor grote boerenbedrijven in het Nationaal Landschap mogelijk, met respect voor de ruimtelijke kenmerken van de omgeving. Vanuit het initiatief van de Advies- en Initiatiefraad IJsseldelta heeft Het Oversticht hier samen met Projecten LTO Noord invulling aan gegeven. Met een informatieavond met agrariërs, deskundigen en betrokkenen ging de...
ProjectZonnepanelen lelijk? Praktische tips om ze mooi te monteren Duurzame energieopwekking is voor onze samenleving van groot belang. Eén van de grootste belemmeringen voor een grootschalige winning van energie uit duurzame bronnen is de invloed die dat heeft op de ruimtelijke kwaliteit. Windmolens zijn in hoge mate beeldbepalend, bio-vergistingsinstallaties zijn industriële complexen die op het agrarisch cultuurlandschap een enorme inbreuk kunnen maken, en zonnepanelen verstoren vaak de zorgvuldig ontworpen...
ProjectArcheologische schat in Oosterdalfsen Het Oversticht maakt een leerlijn Het was voor de gemeente Dalfsen even schrikken toen bleek dat op de te ontwikkelen locatie Oosterdalfsen een ware archeologische schat in de grond bleek te zitten. Resten van de eerste boeren, de Trechterbekercultuur, maar ook spectaculaire vondsten uit de Merovingische periode en andere perioden werden een voor een opgegraven.TrotsSchrik en trots wisselden elkaar af. Maar toen eenmaal alle vondsten waren veiliggesteld en de ontwikkeling van de locatie...
ProjectWaardestelling helpt bij verkoop pompstation Transformatiemogelijkheden bieden kopers helderheid De gemeente Elburg wil zuinig zijn op de cultuurhistorische waarden van het gebouw. Welke dat precies zijn en waar de transformatiewaarden zitten, dat is iets dat Het Oversticht na onderzoek kan vaststellen. DTZ Zadelhoff schakelt, na overleg tussen alle betrokkenen, Het Oversticht in om een waardestelling te maken. Doel is aspirant-kopers inzicht te geven in de bijzondere waarden van het pand én aan te geven waar de ruimte zit...
ProjectErftransformatie koestert oude principes Steilranden hersteld, bomen behouden voor karakter en continuïteit Weekhout realiseerde zijn droom: het creëren van een broedplaats voor jonge, talentvolle en beginnende ondernemers, waar ze kunnen werken aan plannen voor kleinschalige duurzame energieopwekking, voor innovaties in energiegebruik en voor slimme toepassingen van elektronische voorzieningen in huis. De broedplaats wordt gecombineerd met een woning voor Weekhouts dochter in de deel en een bed en breakfast in het voorhuis....
Project​​​​​​​Erven voor Ouderen Nieuwe woonvormen in het buitengebied Drie businesscases in het project laten zien dat er toekomstmuziek is voor ouderen die graag met anderen op het platteland willen wonen. Bijvoorbeeld op een erf dat anders leeg zou komen te staan. De cases wijzen ook uit dat het bij de meest levensvatbare optie gaat om een mix van jong en oud. Uiteraard spelen daarnaast nog andere randvoorwaarden, zoals goede digitale ontsluiting van de locaties (breedband) en locaties die niet te ver van een dorpskern...
ProjectHet nieuwe werken in een rijksmonument waardestelling en transformatie GGD IJsselland GGD IJsselland heeft haar hoofdlocatie in een kantoorpand dat, samen met een inmiddels gesloopt fabrieksdeel, in 1939 werd gebouwd door de N.V. Electriciteits Fabriek IJsselcentrale. Het was de eerste opdracht van de Rotterdamse architect A. van der Steur als zelfstandig architect, die hier samenwerkte met de Zwolse architect M. Meijerink. Ondanks latere verbouwingen waren de gevels nog vrijwel gaaf. Alleen de bronzen raamkozijnen waren...
ProjectStadtego Serious game helpt gemeenten bij verandering binnensteden Veel binnensteden staan onder druk. Daarnaast zijn er veel stakeholders met uiteenlopende belangen en afhankelijkheden en is er verdeeld eigenaarschap. In een serious game ontdekken ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren en gemeente welke belangen en wensen er zijn en op welke wijze en door wie hier een bijdrage aan geleverd kan worden.Denk aan je achterban!Een vernieuwende aanpak om toekomstperspectieven te ontwikkelen voor...
ProjectBouwen op een explosieve plek Cultuurhistorie als basis voor woningbouw WaardestellingDe Rietpolder, het terrein waar de fabriek zich bevond, kent een zeer lange ontwikkelingsgeschiedenis. De polder wordt van het water afgeschermd door een zeedijk, die al vanaf het jaar 1200 hetzelfde tracé volgt. Ten noorden van de polder ligt ook De Westbatterij, een fort uit de Stelling van Amsterdam, op een zeer strategisch punt; daar waar drie verdedigingslinies samenkomen. Allemaal elementen die een eigen, zeer zorgvuldige...
NieuwsKoersen op kansen omgevingskwaliteit Samen met organisatiedeskundige Co Verdaas, verkenden bestuurders en managers, actief bij maatschappelijke, sociale, ruimtelijke en onderwijsorganisaties de strategische kansen voor Het Oversticht.
NieuwsRoute Abbertbos feestelijk geopend Op zaterdag 15 april werd de cultuurhistorische wandelroute door het Abbertbos officieel in gebruik genomen.
NieuwsSubsidie gevelverbetering Meppel Gemeente Meppel en eigenaren investeren om de stad in de toekomst nog aantrekkelijker te maken. Mooie gevels - onder meer in het winkelgebied - helpen daarbij. Eigenaren in het centrum die hun gevel willen verbeteren kunnen daarvoor een subsidie krijgen, tot 35% van de kosten van ontwerp en uitvoering. De maximum subsidie is € 5.000.-
NieuwsSamenwerken bij energietransitie noodzakelijk Het onderwerp ‘duurzame energie, duurzame ruimte’ prikkelt! Een avond bomvol discussies over energietransitie.
NieuwsEnergielandschap voortdurend in beweging Deze video laat zien dat het landschap al eeuwen in beweging is door energiewinning. Welke invloed heeft dat op mensen en op de ruimte?
NieuwsOpening herbestemde Rietmavo in Almelo Op woensdag 28 juni werd ‘Het Riethuys’ in Almelo feestelijk geopend. De herbestemming van de oude Rietmavo tot appartementencomplex is voor alle partijen een lang en af en toe moeizaam proces geweest.
NieuwsTips voor een energiezuinig en duurzaam monument Woont of werkt u in een monument? Boft u even! Tegenover de pluspunten, zoals de prachtige sfeer van een monument staan ook zaken als extra zorg voor het onderhoud, hogere energielasten en soms wat minder comfort. Gelukkig valt daar best wat aan te doen.
NieuwsTop 10 Overijsselse monumenten – Open Monumentendag 2017 Open Monumentendag staat voor de deur! Meer dan 4000 monumenten zetten dit weekend de deuren open. Met het thema ‘boeren, burgers en buitenlui’ staan de bewoners van het land, de stad en rondtrekkende mensen centraal. En daarbij ook talloze gebouwen, monumenten en andere objecten die hen verbindt. Van boerderij tot kerk, van molen tot buitenplaats. Kom meer te weten over de rijke geschiedenis van Overijssel en laat je verrassen tijdens het weekend van 9 en 10 september.
NieuwsDepot bodemvondsten opent de deuren voor publiek op Open Monumentendag Geweldig dat komende zaterdag vele monumenten de deuren openzetten tijdens Open Monumentendag. Extra leuk is het dan om ergens binnen te komen, waar je normaliter als bezoeker niet komt. Die gelegenheid biedt het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel in Deventer.
NieuwsDe IJssel centraal tijdens congres IJssel waarden De IJsselbiënnale sluit af met een congres over water en klimaat met (inter)nationale sprekers, workshops en uitreiking van de River Award.
NieuwsAanvragen subsidie herbestemmen mogelijk Het is weer mogelijk subsidie aan te vragen voor herbestemming van monumenten en andere cultuurhistorische waardevolle gebouwen.
Nieuws'Het verhaal van Zwolle' gepresenteerd Waar komt de naam Zwolle vandaan? Waarvoor diende het Pelserpoortje? Hoe is de stad door de tijd heen veranderd? Enkele vragen die tijdens de erfgoedleerlijn ‘Het verhaal van Zwolle’ aan bod komen.
NieuwsArcheologische opgravingen Heeten van start In Heeten, gemeente Raalte, is deze week de opgraving in het plan Veldegge begonnen. Regioarcheoloog Marijke Nieuwenhuis aan het woord.
NieuwsGevelfonds werpt eerste vruchten af in Meppel Met het Gevelfonds wil de gemeente een kwaliteitsimpuls geven aan de binnenstad door eigenaren te stimuleren hun gevel te verbeteren. Het Oversticht heeft in opdracht van de gemeente Meppel een rol gehad in de totstandkoming van de subsidieregeling. 
ProductOmgevingsvisie en omgevingsplan In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering hiervan heeft grote gevolgen. Er komen nieuwe instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Wij investeren in nieuwe instrumenten en procedures. Het Oversticht werkt al langer in de geest van de Omgevingswet. De grotere rol voor de initiatiefnemer en met hen actief in gesprek gaan is vast onderdeel van onze werkwijzen. Dit gebeurt bij de ervenconsulent, dorpencoach, tijdens het spreekuur van de stadsbouwmeester of de...
ProductWaardestelling en transformatieadvies Veranderend gebruik van erfgoed brengt aanpassingen met zich mee. Een deskundige transformatiestudie op basis van een onafhankelijke waardestelling biedt handvatten voor alle partijen bij het beschermen en transformeren van waardevol erfgoed. Op basis van de waardestelling kan de impact van nieuwe ingrepen op monumentale onderdelen worden bepaald en kunnen de meest waardevolle elementen in nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen. De monumentale waarden van een beschermd gebouw of complex zijn...
ProductCentrumvisie Centra staan voor een uitdaging. Deze belangrijke plekken bloeien niet vanzelf. Een heldere visie op de identiteit van het centrum in combinatie met een duidelijke uitvoeringsstrategie is essentieel. De ontwikkelingen in binnensteden en dorpscentra hebben altijd in de belangstelling gestaan. Na de economische crisis heeft de groeiende leegstand het vraagstuk van de centra weer hoog op de maatschappelijke agenda geplaatst. Naast de economische aspecten vormt de kwaliteit van de omgeving en een...
ProductArcheologisch advies Archeologisch advies is een stap in het ruimtelijk proces. Een optimale afstemming tussen belangen van ruimtelijke ordening en bescherming van ons bodemarchief is daarom belangrijk, want archeologisch erfgoed verdient respect. Gemeenten en provincie Overijssel worden over het cultureel erfgoed, specifiek over archeologie, geadviseerd door archeologen van Het Oversticht. Dit vanuit het perspectief van de wettelijke taak van de gemeente of provincie. Onze archeologen adviseren het bevoegd gezag....
ProductErfadvies Met oor voor de ambities van initiatiefnemers en oog voor ‘het verhaal’ van de plek, ontwerpen de Ervenconsulenten op eigentijdse manier aan het gehele erf. Inmiddels zijn ze een begrip. Erven zijn continu in ontwikkeling. Nieuwe stallen worden gebouwd, gebouwen hergebruikt voor zorg of alleen nog bewoond. Het overheidsbeleid biedt ruimte mits er ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd aan landschap, erf en gebouwen. Het advies van de Ervenconsulent helpt eigenaren bij het realiseren van...
ProductMarktverkenning hergebruik Een pand dat langdurig leegstaat, een gebied dat vraagt om invulling of een gebouw dat zijn functie gaat verliezen. Herkenbaar? Een verkenning naar hergebruik biedt in zo’n geval uitkomst. Bijna iedere gemeente heeft gebouwen of gebiedsdelen die vragen om nieuwe invulling. Maar ook particulieren en ondernemers kunnen op zoek zijn naar een ander gebruik. Niet in de laatste plaats om verdere aftakeling van gebouw of gebied door leegstand te voorkomen. Maar een nieuwe invulling brengt meer...
ProductCultuurhistorische waardenkaart De cultuurhistorische waardenkaart is een dynamisch instrument met een overzicht van al het erfgoed in een gemeente. De waardenkaart is nuttig voor ingewijden en beleidsmakers én levert informatie voor publieke gebruikers. De cultuurhistorische waardenkaart is een belangrijk instrument voor gemeentelijke overheden om de aanwezige kennis over erfgoed vast te leggen. De digitale kaart is een informatief document met elementen van de menselijke geschiedenis: denk aan stedenbouwkundige patronen,...
ProductWelstandsadvies Een kleine 7000 welstandadviezen gaf het Oversticht vorig jaar. Veel positieve adviezen en anders leggen we op een heldere manier uit waarom plannen niet in het beleid passen. Beter nog is om van te voren in overleg te gaan met onze adviseurs. Zij inspireren en stimuleren aanvragers naar meer omgevingskwaliteit. Gemeenten hebben zelf veel invloed op de wijze waarop zij de welstandsadvisering organiseren. In goed overleg helpen wij elke gemeente op een manier die het beste bij hen past. Maar...
ProductLandschapsadvies Landschap is in beweging. Het Oversticht ontwerpt samen met u een plek die ‘er toe doet’. Historie en toekomst krijgen in samenspel een nieuwe dimensie. Elke plek vertelt een verhaal. Bij elke opgave ontwerpen wij vanuit de ‘kracht’ van deze plek. Vanuit verschillende disciplines hebben wij oog voor wat geweest is en oor voor wat er komen gaat. Wij starten met een heldere cultuurhistorische en ruimtelijke analyse van de bestaande kwaliteiten en gaan vervolgens samen...
ProductCultuurhistorisch onderzoek Een bevlogen team van erfgoedprofessionals werkt aan een van de pijlers van Het Oversticht - cultuurhistorisch onderzoek. Kennis van onze leefomgeving is de onderlegger voor veranderingen. Kennis over onze gebouwde omgeving vormt het uitgangspunt voor vitaal gebruik van erfgoed. Onze specialisten in bouwhistorie, architectuur- en kunstgeschiedenis, cultuurhistorie en archeologie brengen deze kennis samen. Vaak zetten we historisch onderzoek in om het transformatieproces in de stad en het...
ProductDe Dorpencoach: voor dorp, buurt en wijk Samen iets maken, bereiken of ondernemen? De Dorpencoach helpt actieve bewoners van dorpen, wijken en buurten. Met professionele ondersteuning en een frisse blik van buiten. De dorpencoach ondersteunt vrijwilligers bij verschillende soorten vragen en uitdagingen. De dorpencoach van het Oversticht ziet het verband tussen sociale en ruimtelijke vragen en helpt een goed plan van aanpak op te stellen of een ruimtelijk ontwerp te maken. Daarin krijgen alle wensen voor ontmoeting en activiteiten een...
AgendaDuurzame energie, duurzame ruimte? Kom en praat met ons mee over de energielandschappen van de toekomst! Nieuwe energiebronnen. Dat we ze nodig hebben, daar is iedereen het over eens. Maar hoe je dit op een maatschappelijk aanvaardbare en ruimtelijk goede manier doet, is nog een hele opgave.Het Oversticht organiseert daarom op 20 juni in The Gallery in Enschede een avond waarop we met elkaar de ideeën, mogelijkheden en plannen voor toekomstige energielandschappen verkennen. Zonnevelden of windparken bijvoorbeeld, wat doen...
Agendawelstands-/monumentencommissie Zwolle Kampen De vergadering vindt in verband met Hemelvaartsdag plaats op woensdag 24 mei. De vergadering is openbaar en toegankelijk voor belangstellenden. Bekijk hier de agenda.
Agendawelstandscommissie Het Nieuwe Land Het ochtenddeel van de vergadering is openbaar. De vergadering is openbaar en toegankelijk voor belangstellenden. Bekijk hier de agenda.
Agendalezing Zwolle en de Hanze Hoe belangrijk waren de Hanze eigenlijk? En welke positie nam de Stad Zwolle in de Hanze in? Vanuit het Erfgoedplatform Zwolle - waar ook Het Oversticht deel van uit maakt - zal Zwolle-kenner en auteur Frank Inklaar op vrijdag 9 juni 2017 op deze vragen ingaan.Tijdens de lezing vertelt Frank Inklaar meer over Zwolle en de Hanze. Er volgt een vraaggesprek met Historisch Centrum Overijssel directeur Arie Slob en er is ruimte om vragen te stellen vanuit het publiek. Er worden ook documenten...
AgendaOntwerpateliers: Denk mee over de ruimtelijke impact van energietransitie Architectuurcentrum Rondeel zet in 2017 in op het thema ‘De ruimtelijke impact van energietransitie op rood, grijs en groen'. In dit kader organiseert Rondeel in samenwerking met Architectuurcentrum Twente, het Zwols Architectuur Podium (ZAP) en Het Oversticht drie ontwerpateliers. Het tweede ontwerpatelier 'Stad' vindt plaats op 22 juni. Uiterlijk 2020 wil de provincie Overijssel dat meer dan 42.000 koopwoningen energielabel B hebben. Deventer wil 3000 woningen per jaar...
AgendaCongres IJssel waarden - afsluiting IJsselbiënnale Water en klimaat. Het houdt ons bezig en zal ook de komende jaren een van de grotere thema's zijn die ons leven en de leefbaarheid beïnvloeden. Sinds 23 juni biedt de IJsselbiënnale een interessant overzicht van kunstwerken. Kunstenaars geven hierbij hun visie op dit thema. De IJsselbiënnale sluit op 20 september af met een congres met (inter)nationale sprekers, workshops en uitreiking van de River Award.Voor professionals, actief of geïnteresseerd in...
AgendaOntwerpatelier - Impact van energietransitie op het landschap Denk mee over de ruimtelijke impact van energietransitie! In samenwerking met Architectuurcentrum Rondeel, Architectuurcentrum Twente en het Zwols Architectuur Podium (ZAP) organiseert Het Oversticht een derde ontwerpatelier, waar dit keer het thema 'Landschap' centraal staat. Eerdere ateliers hadden betrekking op de thema's 'Gebouw' (Deventer) en 'Stad' (Zwolle). Het thema 'Landschap' is hier een vervolg op. Nieuwe energiebronnen nemen...
AgendaVergadering welstands-/monumentencommissie IJsselland De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaWelstandscommissie Het Nieuwe Land De vergadering van de welstandscommissie is openbaar. Agenda
AgendaWelstandscommissie Het Nieuwe Land De vergadering is openbaar. Agenda
Agendawelstands-/monumentencommissie IJsselland De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaDe gelukkige vinder Nooit wat gevonden? Daar ga je, tijdens de Nationale Archeologiedagen, verandering in brengen! Op zondag 15 oktober kun je in het  museum schatgraven, met een metaaldetector de tuin in, en duik je in een cold case in het archeolab. Ook kun je prehistorisch verven en ga je met scherven aan de slag.Archeologen van het Overijssels depot voor bodemvondsten en Het Oversticht gaan met kinderen van 4 tot 12 jaar op ontdekkingstocht naar het verleden. Pieperdepiep. Wat is er te vinden met een...
Agendawelstandscommissie Het Nieuwe Land: Lelystad De vergadering van de commissie is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. Agenda
AgendaWelstands-/monumentencommissie IJsselland De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaWelstands- en monumentencommissie West Overijssel en Z-W Drenthe De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaPlanadviesraad Deventer: welstand, monumenten, beschermd stadsgezicht De behandeling van de plannen is openbaar. Agenda
AgendaLezing energietransitie van het toekomstige landschap Het energielandschap is volop in beweging. Welke invloed heeft dat op mensen en op de ruimte? Dit roept vragen op over de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Nu de energie, door winning uit o.a. zon, water en wind weer naar ons toekomt, kunnen we er niet omheen. We maken er deel van uit en moeten samen aan de slag met deze enorme opgave.Tijdens een prikkelende lezing wordt de samenhang tussen ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en duurzaamheid duidelijk. Een reeks aan...
AgendaErvenconsulent in Raalte bij presentatie VAB-beleid De gemeente Raalte presenteert op woensdag 4 oktober de beleidsnota Erven in Beweging. Hiermee anticipeert Raalte op de vrijkomende agrarische bebouwing de komende jaren. Onze ervenconsulent is deze avond aanwezig op de informatiemarkt. Neemt u foto’s of tekeningen mee van uw erf en gebouwen, dan krijgt u zo mogelijk dezelfde avond al een advies op maat!
AgendaWelstands-/monumentencommissie IJsselland De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaLezing Erfgoedplatform: Gerard ter Borch, beroemd Zwols kunstschilder Het is 400 jaar geleden dat Gerard ter Borch, één van de vele beroemde schilders uit de 17e eeuw, aan de Sassenstraat 21 in Zwolle werd geboren. Op deze avond wordt er een lezing verzorgd over deze, al in zijn eigen tijd, erkende kunstenaar.Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis,consumpties voor eigen rekening. Voor de lezing dient u zich van tevoren aan te melden.Het Oversticht maakt deel uit van het Erfgoedplatform. De lezing 'Gerard ter Borch, beroemd...
AgendaWelstandscommissie Lelystad en Het Nieuwe Land De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaPlanadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezicht Deventer De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaWelstands en Monumentencommissie West Overijssel en Z-W Drenthe De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaCafé 02 inspiratiesessie: Landschapspijn Kan een landschap pijn doen? En hoe voelt dat dan? Van wie is het land eigenlijk, de boer, de overheid, de gebruiker? Het land dat voorheen een nostalgisch beeld uitstraalde en de mensen van voedsel voorzag, verandert in een energie opwekkend en kleurloos geheel. Is dat het waard? Een gesprek over het veranderende landschap en de gevolgen daarvan. Moderator: Wytze Visser.Te gast zijn:Jantien de Boer, schrijfster van het boek Landschapspijn. Ze beschrijft in het boek de pijn van de verandering...
AgendaWelstand-/monumentencommissie Zwolle Kampen De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda.
AgendaBijeenkomst voor ambtenaren: Duurzame toekomst, veranderende ruimte en rollen. Speciaal voor gemeente-ambtenaren organiseert Het Oversticht op 29 november een bijeenkomst in Markelo. Een gelegenheid om weer eens bij te praten met collega’s van andere gemeenten en adviseurs van Het Oversticht. De inhoudelijke agenda biedt aanleiding om over verschillende actuele onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen.De Omgevingswet staat op de agenda. In Staphorst anticiperen gemeente, burgers en Het Oversticht hierop met EPOS. Duurzaamheid en Ruimte is een thema dat ook...
Agenda(Net)werkbijeenkomst VAB Op zoek naar een integrale benadering van vrijkomende agrarische erven! Veel boerenbedrijven zullen de aankomende jaren stoppen met boeren. Het overgrote deel van de vrijkomende boerderijen zoekt een nieuwe bestemming. Voordat het zover is, moeten een aantal onderwerpen worden aangepakt, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van bestemmingsplannen.Veel betrokken partijen zitten in verschillende fases van deze processen. Groene Metropool Twente wil met een netwerkbijeenkomst partijen bij elkaar...
AdviseurMerel Enserink Ik werk als landschapsontwerper in het innovatieteam van Het Oversticht. De complexe wereld om ons heen intrigeert mij. Na mijn HBO ontwerpopleiding tuin- en landschapsarchitectuur heb ik een master landschapsarchitectuur gevolgd in Wageningen. Ik houd me bezig met het zoeken naar creatieve groene oplossingen om de leefomgeving te verbeteren. Binnen Het Oversticht werk ik aan diverse projecten op het gebied van stedenbouw en landschap. Zo houd ik mij bezig met leegstand in...
AdviseurAnneke Coops Als tuin- en landschapsarchitect zoek ik altijd naar verbanden in de buitenruimte. Wat ik mooi vind aan mijn vak is dat ik bijdraag aan het landschap van de toekomst. Een landschap dat later ook nog goed gewaardeerd en goed gebruikt wordt. In 2006 ben ik bij Het Oversticht begonnen als ervenconsulent. Daarnaast kan ik mijn vaardigheden als landschapsarchitect en ontwerper inzetten bij stedenbouwkundige en landschapsvragen in het kader van verschillende projecten, waaronder die van...
AdviseurMarijke Nieuwenhuis Geschiedenis leert ons begrijpen, dat las ik op een briefje bij een herdenkingsmonumentje. Ja, dacht ik, daarom is het verleden zo belangrijk. Het geeft betekenis, ook aan onze omgeving. Ik heb een brede cultuurhistorische belangstelling die verder reikt dan het ondergrondse erfgoed. Archeologie vertelt, samen met de andere onderdelen van de cultuurhistorie (zoals landschap en gebouwde monumenten), het verhaal. Het maakt de geschiedenis heel tastbaar.Ik vind het belangrijk om archeologie te...
AdviseurMarieke van Zanten Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan een omgeving die goed functioneert, waar mensen zich prettig voelen en waar ze zichzelf of hun geschiedenis in herkennen. Het verhaal van de plek, het combineren van oud en nieuw en de juiste mensen aan elkaar koppelen zijn voor mij de basis om dit goed te kunnen doen. In het innovatieteam houd ik me voornamelijk bezig met het verbinden van erfgoed aan nieuwe thema´s. Een belangrijk thema blijft de herbestemming van karakteristieke...
AdviseurMarlies Terpstra Sinds maart 2015 ben ik werkzaam bij Het Oversticht, voornamelijk in de erfgoedprojecten. Dit sluit perfect aan bij mijn opleiding als architectuurhistoricus met de richting ‘cultureel erfgoed & monumentenzorg’. Ik zet mijn expertise het meest in voor de Erfgoededucatie, waarin ik een uitvoerende en ondersteunende rol heb. Ik ben enthousiast en punctueel en neem waar nodig verantwoordelijkheid voor het verloop van het project voor mijn rekening.Ik vind het fantastisch wanneer...
AdviseurGuus Geerdink Mijn ruime werkervaring ligt met name bij de welstands/-monumentenadvisering. Stedelijke ontwikkeling met grootschalige en complexe ingrepen als centrumvernieuwing, nieuwe uitleggebieden, revitalisering bedrijventerreinen, en inbreidingsopgaven hebben mijn bijzondere belangstelling. Zo was ik betrokken bij de ontwikkelingen in Enschede: Van Heekplein met nieuwbouw Casino, Bijenkorf en Klanderij, maar ook bij de ontwikkeling Grolsch Brouwerij, stadion en Business en Science park.Deelname...
AdviseurRosanna van de Logt Mijn werkzaamheden houden o.a. in: het administratief ondersteunen en ontzorgen van de manager van het adviesteam en de adviseurs in het team op het gebied van architectuur, architectuur- en bouwhistorie, stedebouw, landschap, planologie en archeologie.'Kan niet', 'bestaat niet', zijn voor mij begrippen waar ik niet snel mee werk. Ik denk juist graag in oplossingen en mogelijkheden. Ondersteunen, werk zien liggen en uit handen nemen: ik regel het. Kun je van jezelf zeggen dat je...
AdviseurGesien van Altena Als architectuurhistoricus ben ik uiteraard nieuwsgierig naar het gebouwde erfgoed, maar let ik ook op de samenhang met de landschappelijke of stedenbouwkundige context. Vanuit verschillende invalshoeken naar de leefomgeving kijken, daar gaat het om bij ruimtelijke kwaliteit. Ik adviseer over wijzigingen aan monumenten, vertaal beleidsontwikkelingen naar de erfgoedpraktijk, initieer begeleiding voor gemeenten met het provinciale Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel, werk aan diverse...
AdviseurJulia Rühl Ik werk nu 10 jaar bij Het Oversticht en ben in het werk van secretaris van de welstands-en monumentencommissie gegroeid. Zwolle met haar vele monumenten, de nuchterheid van (oostelijk) Flevoland met zijn grote lijnen, en de doordachte opbouw van de Noordoostpolder vormen mijn werkgebied. Grote contrasten die elk een andere inleving en benadering vereisen. Ik ben niet alleen bezig met het geven van welstandsadviezen, ook neem ik deel aan verschillende kwaliteitsteams:...
AdviseurRuben Rodenburg De complexiteit en de ruimtelijke dynamiek van het stedelijk weefsel boeit mij. Vooral de sporen uit het verleden vind ik intrigerend. Het is voor mij erg inspirerend en leerzaam om hier iets zinvols mee te doen. Binnen Het Oversticht ben ik werkzaam als stedebouwkundig ontwerper en houd ik me bezig met uiteenlopende ruimtelijke vraagstukken. Tijdens mijn studie stedenbouw aan de TU Delft heb ik geleerd om met een andere bril te zien, te lezen, te beschrijven maar vooral te verbeelden. Als...
AdviseurTom Temmink Na het afronden van mijn bouwkundige opleiding aan de Hogeschool van Enschede, heb ik 15 jaar werkervaring opgedaan bij een restauratiearchitect. Eerst als bouwkundig tekenaar, later als projectleider. In deze periode heb ik tevens de HBO+ avondopleiding Bouwhistorie en Restauratie in Utrecht gevolgd en succesvol afgerond. Sinds juni 2016 werk ik als restauratiebouwkundige bij Het Oversticht.Monumenten zijn vaak beeldbepalend in een stad, dorp of buitengebied. Deze gebouwen in stand houden en...
AdviseurJudith Jansen Sinds 2006 werk ik als depotbeheerder voor het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel, een taak die de Provincie Overijssel aan Het Oversticht heeft uitbesteed. In het depot worden alle voorwerpen bewaard die in de Overijsselse grond zijn gevonden. Onderzoekers, archeologen, museummedewerkers en vrijwilligers help ik op weg door ervoor te zorgen dat de vondsten en bijbehorende informatie goed geregistreerd zijn en de conditie van de voorwerpen bewaakt wordt. De provincie en Het...
AdviseurGooike Postma Mijn ervaring als architect is veelzijdig. Ik heb jarenlang een eigen bureau gehad. Ik ontwierp om het zo maar te zeggen ‘alles behalve ziekenhuizen’: van stoel tot stad. Een brede ervaring dus. Ik werkte voornamelijk in het oosten van het land en was betrokken bij zowel stedelijke projecten als ontwikkelingen in het buitengebied. Die ervaring komt mij nu goed van pas bij het werk als adviseur omgevingskwaliteit bij Het Oversticht. Ook hier werk ik voor gemeenten in het oosten van...
AdviseurReinhilde Schuderer Sinds 2002 werk ik bij Het Oversticht. In de loop der jaren heb ik veel adviseurs in diverse vakdisciplines ondersteund. Op dit moment ben ik teamondersteuner en ondersteun ik ook de activiteiten van AtelierOverijssel. Het afwisselende werk, de diversiteit aan vakinhoudelijke collega’s, de contacten met externe organisaties en hoe wij omgaan met onze leefomgeving trekt mij bijzonder aan. Ik denk dat je mij kunt typeren als een enthousiast iemand. Ik ben praktisch en oplossingsgericht...
AdviseurMarc Eijkelkamp Met enthousiasme en een positieve instelling zet ik mijn kennis en ervaring als architect en adviseur in voor stad en land. Ik heb aan een groot aantal projecten gewerkt van uiteenlopende complexiteit, waaronder woningen, scholen, winkels, hotels en sportcomplexen. In de loop der jaren heb ik ervaring opgedaan in alle opeenvolgende fasen van het bouwproces en heb projecten van ontwerp tot uitvoering onder mijn hoede gehad. Ik ben geboren en getogen in Wijthmen, onder de rook van Zwolle....
AdviseurMiriam van Eunen Sinds 1999 werk ik bij Het Oversticht. Door de jaren heen heb ik diverse functies bekleed, momenteel werk ik als teamondersteuner. Als er iets gepland of geregeld moet worden, dan moet je bij mij zijn. Ook relatiebeheer en vormgeving horen bij mijn taken. Je kunt mij typeren als een opgeruimd type die van mooie dingen houdt. Laat ik nou in het mooiste kantoor van Zwolle werken, daar ben ik trots op!
PaginasWaarom je deze pagina MOET bekijken Omdat de titel je getriggerd heeft! :)deze download is nog 3 dagen beschikbaar 
PaginasTweede leven voor hoofdpostkantoor in Utrecht In 2011 sloot het laatste hoofdpostkantoor van Nederland zijn poorten. De herbestemming was aanleiding voor Het Oversticht om de monumentale waarden te onderzoeken en aan te geven waar het gebouw ruimte biedt voor aanpassingen aan een toekomstige bestemming. Het rapport met de resultaten vormde de onderlegger voor het ontwerpteam, en de gesprekken met de gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De nieuwe plannen werden steeds getoetst aan deze waardestelling. Voorjaar...
PaginasAchtergrond AchtergrondVerdiepende artikelen over de thema's waar Het Oversticht zich op richt, leest u hier. Daarbij gaat het om het thema mens en ruimte in relatie tot maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. 
PaginasPartners Het Oversticht gaat partnerschap op vele manieren aan. Het doel is altijd hetzelfde: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit met het maatschappelijk belang voorop!
PaginasAdviseurs Onze adviseursHet Oversticht heeft adviseurs met verschillende vakdisciplines die een integrale aanpak van ruimtelijke vraagstukken mogelijk maken. Zoals: architectuur, landschapsarchitectuur, archeologie, stedebouwkunde, bouwhistorie, bouwkunde, planologie, architectuurhistorie en cultuurhistorie.
PaginasZoeken
PaginasOrganisatie Het Oversticht Het Oversticht is een stichting met als missie: Het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Wij streven niet naar winst. Resultaat wordt in het zogenaamde “innovatiefonds” gestopt. Daaruit wordt de ontwikkeling van nieuwe diensten bekostigd. Deze diensten komen voort uit investeringen in kennisverdieping en -verbreding op gebied van ruimtelijke kwaliteit.ManagementteamHenriëtte Verheyen, teammanagerJacques Grasmeijer, manager stafBart Buijs, directeurRaad van...
ExpertiseBeleidsontwikkeling Goede visies en plannen zijn de basis voor uw omgevingsbeleid. 
ProductSteunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel Heeft u een bouwplan waarvoor u een monumentenvergunning nodig heeft? Dan kunt u bij het steunpunt terecht voor ondersteuning, advies en begeleiding. U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van cultureel erfgoed. Dat kan zijn voor monumenten, zowel gemeentelijke als rijksmonumenten, historisch groen en/of archeologisch erfgoed.Tijdens het spreekuur kunt u al in een vroeg stadium uw (schets)plan voorleggen aan de betrokken partijen, waaronder de vergunningverlener en diverse...
AgendaPlanadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezicht Adviesraad Welstand Deventer De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda. 
PaginasHet Oversticht Een goede kwaliteit van de omgeving heeft een positieve invloed op het functioneren van mensen en daarmee op onze samenleving. Daarom staat het maatschappelijk belang bij ons op de eerste plaats. Het Oversticht geeft antwoord op vragen hoe een inspirerende leefomgeving te creëren en te koesteren. Dat is belangrijk voor welzijn.Signaleren & AgenderenWij nemen het initiatief om samen met onze partners actie te ondernemen op maatschappelijke ontwikkelingen die in relaties staan met de...
ProjectNoaber welstandsbeleid Een welstandsnota over en met ruimte De nota gaat niet zozeer in op details, maar is opgezet vanuit de omgeving als geheel. De toevoeging ‘mensen maken de ruimte’ is op te vatten als een statement. Het uitgangspunt van het beleid is de kwaliteit van de ruimte te behouden en ontwikkelen door meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven aan de burgers en initiatiefnemers van bouwplannen. Basisgedachte hiervoor is loslaten waar dit kan en regelen waar het er toe doet. Het...
AgendaPrijsvraag energielandschap van de Toekomst De transitie naar duurzame energie vraagt om veel ruimte in heel Nederland, ruimte die ook benut wordt voor vele andere doeleinden. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we niet alleen schone energie opwekken maar ook bestaande ruimtelijke kwaliteiten beter benutten en ons landschap mooier maken?Om antwoorden op deze vraag te vinden schrijft de Coöperatieve Vereniging NederLandBovenWater de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in...
ProductStedenbouwkundig advies Stedenbouw is meer dan ontwerpen alleen. Het Oversticht biedt multidisciplinaire ondersteuning bij visievorming, planvorming, -begeleiding, -toetsing onderbouwing en motivering. Met een onafhankelijke blik helpen wij onze opdrachtgevers een stap verder in complexe opgaven. Stedenbouw is meer dan ontwerpen alleen: dat is de visie van Het Oversticht. Wij richten ons namelijk niet specifiek op het bouwen van steden, maar op het creëren van aantrekkelijke plekken. Met een onafhankelijke blik...
NieuwsEPOS Staphorst Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. 
AchtergrondHet consumptielandschap Nieuwe verhoudingen tussen productie en consumptie dragen bij aan veranderingen in het cultuurlandschap. Dr. Hans Renes, als historisch geograaf verbonden aan de faculteit Ruimtelijke wetenschappen van de Universiteit Utrecht, publiceerde in de uitgave Ruimtelijke Kwaliteit in Ontwikkeling (Het Oversticht, 2015) het artikel Het consumptielandschap.  InleidingRuimte is een abstract en neutraal begrip. Discussies over gebruik en inrichting van de ruimte spitsen zich...
AchtergrondGroei én krimp in Overijssel Prof. dr. Pieter Hooimeijer, hoogleraar Sociale Geografie en Demografie, verbonden aan de Universiteit Utrecht en cultureel geograaf dr. Tialda Haartsen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen publiceerden het artikel Groei én Krimp in de uitgave Ruimtelijke Kwaliteit in Ontwikkeling (Het Oversticht, 2015).  Een artikel over binnenlandse migratie en het (ruimtelijke) effect ervan op dorp en stad.  In 2006 werd Nederland opgeschrikt toen Derks et al. in hun...
AchtergrondAanpak Spoorzone Zwolle geeft impuls aan ruimtelijke èn sociale kwaliteit In opdracht van de provincie Overijssel staat Het Oversticht aan het roer van een aantal projecten, gericht op de verbetering van de sociale kwaliteit. Voor het project Spoorzone Zwolle richten we ons op sociale kwaliteit in combinatie met ruimtelijke kwaliteit. Op vraagstukken waar verbetering van de woon- of werkomgeving of openbare ruimte ook een verbetering van de sociale kwaliteit kan betekenen. Dóór bewoners, vóór bewoners en mét bewoners, is...
AchtergrondOostenrijk en Verenigde Staten helpen Zwolle bij wederopbouw Zwolle kwam net als zoveel andere steden in Nederland de oorlog niet ongeschonden uit. Het zuidelijke deel van de wijk Dieze, net buiten de stadsgracht, liep zware schade op bij een bombardement in december 1944. Nog tijdens de oorlog maakte de Dienst Openbare Werken van de gemeente Zwolle plannen voor herstel van de vernielde woningen en uitbreiding van de wijk. Maar pas na de bevrijding kon met deze wederopbouwplannen gestart worden. Om de eerste woningnood het hoofd te kunnen bieden werden...
ProjectErfgoededucatie op maat Kinderen ontdekken Haarle Erfgoededucatie moet van de overheid een belangrijker onderdeel gaan uitmaken van het aanbod binnen scholen. Basisschool Op Weg in Haarle had al langer de wens om meer aan erfgoededucatie te gaan doen en pakte de kans met beide handen aan. Samen met adviseurs van Het Oversticht dachten ze mee over het lespakket dat uiteindelijk een doorgaande leerlijn erfgoed zou worden.SubsidieDe doorgaande leerlijn erfgoed bestaat uit acht lessen voor groepen 5 tot 8. Het...
ProjectOntdekkingsreis op de Ommerschans Cultuurhistorisch lespakket voor groep 5 t/m 8 De Historische Vereniging Ommerschans en de basisscholen die aangesloten zijn bij de culturele commissie Avereest hadden behoefte aan een lespakket waarin werd stil gestaan bij de bijzondere geschiedenis van de Ommerschans. Leerlingen leren met dit lespakket over de lokale geschiedenis en krijgen daardoor meer waardering voor hun omgeving. De uitdaging bij het lespakket van de Ommerschans was het bijeenbrengen van de diverse tijdlagen tot...
ProjectHeren op het land Buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten Deze buitengoederen waren het resultaat van de enorme winst die fabrikanten maakten met de textielindustrie. Het bood ze de mogelijkheid om vrijgekomen heidegronden te kopen. Ze ontgonnen de grond, bouwden er moderne buitenhuizen en creëerden hun eigen droomlandschap. De luisterrijke tuinen en uitgestrekte bosgebieden bepalen nu het geroemde Twentse coulisselandschap. In het boek komen onder meer de aankoop van grond, de transformatie van het...
ProjectKap van bomen maakt historie landgoed zichtbaar Meer bezoekers genieten van landgoed Nieuw Rande Aanpak van wildgroei De parkaanleg van het landgoed aan de noordzijde van Deventer was verwilderd door achterstallig onderhoud. Oevers waren dichtgegroeid, waterpartijen nauwelijks te onderscheiden en zichtlijnen verdwenen. Eigenaar Stichting IJssellandschap wil het landgoed aantrekkelijk maken voor bewoners van de stad en voor recreanten zodat zij prettig kunnen vertoeven in een mooi park, met een op de historie gebaseerde aanleg....
ProjectEen van de grootste transformaties van Nederland Herbestemming en bescherming stadhuis Almelo Almelo heeft iets unieks.  Een stadhuis waarvan het ontwerp het laatste is van de beroemde architect J.J.P Oud. Toch werd in 2015 het nieuwe stadskantoor geopend en staat het stadhuis van Oud aan het Stadhuisplein leeg. Diverse plannen voor hergebruik of sloop/nieuwbouw zijn de revue gepasseerd. Om duidelijkheid te verschaffen over de precieze cultuurhistorische waarde van het voormalige stadhuis en om de mogelijkheden voor...
ProjectWelstandsbeleid Meppel omgevingswetproof Gebruiksvriendelijke welstandsnota voor de binnenstad Meppel kent een rijke diversiteit aan architectuur en bouwstijlen, die niet door iedereen is opgemerkt. De gemeente onderkent dit en toont de laatste jaren steeds meer belangstelling voor cultuurhistorie. Een eerste stap was een cultuurhistorische inventarisatie. Een logische vervolgstap was een nieuw welstandsbeleid voor het centrum en de centrumschil. De gemeente heeft een aantal partijen, waaronder Het Oversticht, uitgenodigd om een...
ProjectGastvrij station, gastvrije stad Sociale kwaliteit in de Spoorzone Zwolle Onder onze regie werkten we intensief samen aan het thema sociale kwaliteit, met de gemeente Zwolle, met bureau De Beuk en bureau Schröder en vooral met allerlei mensen uit de stad. We zetten ons actief in voor een aantal activiteiten waarbij we steeds het thema sociale kwaliteit handen en voeten gaven. Onze ervaringen en aanbevelingen legden we vast in een werkschrift over sociale kwaliteit.Team sociale kwaliteitSpeciaal voor de Spoorzone heeft Het...
ProjectKerk als baken in de buurt Investeer in mensen in plaats van stenen Door afnemend kerkbezoek moeten veel kerken nevenbestemmingen zoeken of zelfs soms (op termijn) de deuren sluiten. Dit kan aan een gemeenschap een zware klap toebrengen, zowel religieus als sociaal en ruimtelijk. Ook Overijssel ontkomt niet aan deze landelijke trend. Om kerk- en dorpsgemeenschappen te helpen bijtijds in te spelen op deze ontwikkelingen zijn wij het project 'Kerk als baken in de buurt' gestart. We hebben drie verschillende...
ProjectBossies an de Diek Herstel van het groene karakter van Staphorst-Rouveen De brochure is een bron van inspiratie en maakt de bewoners van de Streek bewust van het unieke karakter van hun directe woonomgeving. Het maakt mensen enthousiast om samen werk te maken van hun erf. Goede voorbeelden in de praktijk trekken nieuwe mensen aan om ook aan het werk te gaan. Omdat de brochure uit 1985 niet meer beschikbaar was en het gedachtegoed nog springlevend, is er een nieuwe uitgave gemaakt. De kleurrijke hekwerken hebben...
ProjectFrisse kijk op landgoed Samen concreet aan de slag met herstel rond huis De Haere Recent kwamen de boerderij en een gedeelte van het koetshuis vrij op het landgoed. De beplanting was niet passend in de parkaanleg. Ook waren delen van de aanleg nabij het hoofdhuis en de stenen schuur fors uitgegroeid. Door samen te kijken in het veld, een beeldreportage van de huidige situatie, een korte historische analyse, en diverse schetsen op concreet schaalniveau is een praktisch advies neergelegd. Het herstelplan van de jaren...
ProjectWindmolens in het landschap Adviseren vanuit landschappelijk en historisch oogpunt Nou, daar zijn we het niet over eens met zijn allen. Wel dat er veel wind is, maar dat we dan naar die “lelijke grote windmolens” moeten kijken… En ze maken nog lawaai ook. De gemoederen lopen soms hoog op. Het kan jaren duren voor de initiatieven worden uitgevoerd. Zo werd Het Oversticht in 2012 al gevraagd om vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt te adviseren over de opstelling van windmolens in het open...
ProjectMonumentwaarden IJsselcentrale Harculo Sloop of monument wederopbouwicoon? Het gebouw is een belangrijk industrieel pand uit de wederopbouwperiode (1940-1965); een monumentale vertegenwoordiger van deze periode, met name door het modulaire bouwsysteem van een staalskelet bekleed met panelen ‘schokbeton’. Dit systeem leent zich uitstekend voor het vergroten of verkleinen van het gebouw, al naar gelang de technische ontwikkelingen van een energiecentrale vereisen. De architect van de centrale was ir. P.J. de Gruyter. De...
ProjectWeidse vergezichten en moderne erven Naoorlogse ruilverkaveling in Vriezenveen De ruilverkaveling rond Vriezenveen was een omvangrijke klus. De werkzaamheden begonnen in 1955 en namen twaalf jaar in beslag. Duizenden verspreid gelegen, smalle snippers grond zijn samengevoegd tot grotere, aaneengesloten kavels. Sloten werden gedempt en de grondkwaliteit werd verbeterd. In totaal ging zo’n 4.400 hectare op de schop en zijn zeventig boerengezinnen verhuisd naar een nieuwe boerderij. De gemeente Twenterand, waar Vriezenveen toe...
ProjectZinvolle herbestemming school in Raalte Voormalige huishoudschool wordt kleinschalig zorgcomplex Omdat zich niet meteen een geschikte eigenaar aandiende, schakelde de gemeente de hulp van Het Oversticht in. Door de inzet van een geldbedrag voor ruimtelijke opgaven van provincie Overijssel kon niet alleen onderzocht worden waar de waarden van het gebouw en zijn omgeving precies inzitten, maar kon ook door een architect een verbeelding van een mogelijke nieuwe bestemming gemaakt worden. Deze twee onderdelen samen zouden...
ProjectVan Swolla tot Zwolle Verhaal van de plek uitgangspunt voor erfgoedleerlijn Dat Zwolle een stad is met een hele rijke geschiedenis is voor niemand nieuw. Ook Stadkamer, de organisatie in Zwolle die gaat over cultuur en cultuurbeleving, houdt zich dagelijks bezig met dit verleden en dan vooral met het aanbieden van lessen hierover. Het aanbod dat zij bieden is breed en georiënteerd op zowel primair, als voortgezet onderwijs.GemisOndanks dit brede aanbod van losse lessen ervaarden een aantal scholen in Zwolle een...
NieuwsRood met groen geeft meer diepte Van gedachten wisselen over de manieren waarop de synergie tussen natuurbescherming en cultureel erfgoed versterkt kan worden? Natuurbeschermers en beheerders van cultuurgebieden gaan met elkaar in gesprek.
NieuwsIntegraal werken volgens de Omgevingswet Op 18 mei organiseert de BNSP een bijeenkomst over het werken met de Omgevingswet. Bart Buijs, directeur Het Oversticht is moderator.
NieuwsCollegereeks 1000 jaar bouwen in Overijssel In oktober gaat wederom de collegereeks 1000 jaar Bouwen in Overijssel van start. Dit keer in samenwerking met het Architectuurcentrum Twente, op een cursuslocatie in Enschede: De Twentse Welle. In zeven colleges komt de bouwgeschiedenis langs: van het agrarisch erfgoed van 5000 jaar voor Chr. tot aan de tijd van de wederopbouw.
NieuwsDe grote stad maakt niet altijd gelukkiger Gemeenten kunnen volgens onderzoeker Marlet de natuurlijke voorwaarden scheppen voor geluk. "Bijvoorbeeld door te zorgen voor een mooie omgeving met een goede luchtkwaliteit".
NieuwsDuurzame energie, duurzame ruimte? Bewoners Ameland bepalen alternatieven voor aardgas. Woensdag 13 juni topic in het NOS-journaal. Het thema duurzaam omgaan met onze energiebronnen leeft. Maar wat betekent dit voor mensen en inrichting van de ruimte? Het Oversticht organiseert hierover dinsdag 20 juni een discussieavond met presentaties: ‘Duurzame energie, duurzame ruimte?’
NieuwsStaphorst brengt de Omgevingswet in praktijk De gemeente Staphorst is bezig de werkprocessen te optimaliseren. Daarbij spelen zij direct in op de Omgevingswet en lopen dus nu vooruit.
NieuwsOntwikkeling serious game over binnenstad transformatie In samenwerking met IAA Stedenbouw & Landschap en Invocate ontwikkelt Het Oversticht een serious game om te ontwerpen aan de transformatie van binnensteden. In de eerste testsessie werd het spel gespeeld met pilotgemeente Kampen.
NieuwsSucces voor Landgoedconsulentschap De totstandkoming van het Landgoedconsulentschap is één van de resultaten van de provinciale Agenda Landgoederen 2013-2016. Het consulentschap heeft zich bewezen als goede gesprekspartner. Het Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 geeft financiering voor een vervolg tot eind 2019.
NieuwsVolg ons ook via Twitter, Linkedin en Facebook Nieuws en bijeenkomsten over ruimtelijke kwaliteit leest u direct op onze social media.
NieuwsEnergievisie voor erfgoed Eelerwoude en Het Oversticht slaan de handen ineen bij het ontwikkelen van een concrete energievisie voor erfgoed. Wat zijn de praktische mogelijkheden om bij erfgoed over te gaan naar duurzame energiebronnen? De eerste stappen voor een pilot bij Abdij Sion zijn gezet. 
NieuwsQteam Noaberkracht In de gemeentes Dinkelland en Tubbergen neemt de stadsbouwmeester deel in een zogenaamd Qteam: een kwaliteitsteam waarbij gekeken wordt naar ruimtelijke plannen met een integraal kwaliteitsvraagstuk. De stadsbouwmeester is in dienst van Het Oversticht en benoemd door de gemeenteraad. 
NieuwsAan tafel met de minister van OCW Afgelopen 12 november vond het Nationale Monumentencongres plaats in Leeuwarden. Het Oversticht werd gevraagd om aan te schuiven op het podium bij de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.
AdviseurAppie Groothuis Ik werk sinds 1978 bij Het Oversticht. Destijds ben ik begonnen als administratief medewerker op de welstandsadministratie. Vanaf 1980 (toen de automatisering bij Het Oversticht zijn intrede deed) ben ik mij meer gaan richten op het terrein van de automatisering. In het begin heb ik programma's in dBase geschreven (onder andere het welstandsprogramma voor de registratie van de adviesaanvragen). Later ben ik mij gaan specialiseren in het systeembeheer.Ik ben betrokken geweest bij het maken...
AdviseurRik Onderdelinden Ik ben een betrokken ruimtelijk adviseur, creatief en oplossingsgericht, met specifieke kennis en ervaring in projecten op het gebied van ruimtelijk beleid, beeldkwaliteit, stedenbouw en procesbegeleiding. Ik geloof dat de kwaliteit van de omgeving niet alleen bereikt wordt door goede ontwerpers, maar des te meer door goed georganiseerde ruimtelijke processen.Als projectleider of adviseur ga ik voor een beeldend eindresultaat en een tevreden opdrachtgever. Flexibel waar het kan, consistent als...
AdviseurPetra Versluis Sinds 2007 ben ik communicatieadviseur voor Het Oversticht. De oplossingen die mensen zoeken voor ruimtelijke vraagstukken en onze advisering bij hele verschillende ruimtelijke processen, vind ik razend interessant.Opgeleid als kunsthistorica, ben ik mijn hele loopbaan geïnteresseerd in kunst. Net als bij kunst, sta ik open voor het onverwachte, heb ik lol in onconventionele oplossingen, creativiteit, vormgeving en communicatie. Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar de drijfveren van mensen...
AdviseurIngrid Nij Bijvank-van Herel Het landschap bekijken en voelen is mij met de paplepel ingegoten. Al snel kroop ik op de fiets bij mijn vader en hadden wij gesprekjes over wat wij zagen om ons heen. Wroeten in de grond vond ik toen al ‘heerlijk’.Afgestudeerd als tuin- en landschapsarchitect aan de Landbouw Universiteit Wageningen werk ik met veel voldoening als adviseur ruimtelijke kwaliteit en als ervenconsulent voor Het Oversticht. Het werk inspireert, is heel afwisselend en continu in ontwikkeling.  Mijn...
AdviseurJacques Grasmeijer Vanuit mijn grote interesse in de mens, de historie, de filosofie, de kunst en de natuur voel ik mij helemaal op mijn plek bij de maatschappelijke organisatie die Het Oversticht is. Het Oversticht staat voor schoonheid en kwaliteit van de leefomgeving. Het is prettig mijn creativiteit in te zetten, samen met collega’s die niet alleen veel kennis hebben maar ook zeer gepassioneerd zijn met hart voor de zaak.Als MT-lid werk ik mee aan de sturing van de organisatie en aan strategische...
AdviseurHenriëtte Verheyen Sinds 2007 begeleid ik vanuit mijn bouwkundige, juridische en bedrijfskundige kennis en ervaring het team adviseurs in hun werk voor onze opdrachtgevers. Ik ben erop gericht de dienstverlening en de producten continu te verbeteren en te ontwikkelen, zodat onze dienstverlening past binnen de tijdsgeest en onze opdrachtgevers tevreden zijn en blijven. Uitnodigen, agenderen, prikkelen, helder en creatief zijn hierbij sleutelwoorden.De doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet om...
AdviseurMascha van Damme Na mijn afstuderen als architectuurhistoricus heb ik 15 jaar werkervaring opgedaan in de wereld van monumentenzorg, restauratie en architectuur. Sinds april 2010 werk ik als adviseur Erfgoed. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit onderzoek, advies en publicaties op het gebied van bouw-, architectuur- en cultuurhistorie. Ik ben veelvuldig betrokken bij de herbestemming van monumentale gebouwen en transformaties in de stad en in het buitengebied. Onze omgeving is gelukkig nooit af. Juist wanneer...
AdviseurMaartje van Hellemondt Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Het Oversticht als Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit op het gebied van cultureel erfgoed. Pure nieuwsgierigheid naar de verhalen van de gebouwen om ons heen is mijn drijfveer geweest om architectuurhistorie te gaan studeren. Het heeft me leren begrijpen waarom onze leefomgeving er zo uitziet. In de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met advieswerk op het gebied van herbestemmingsvraagstukken, het beoordelen van bouwplannen en het opstellen van...
AdviseurBart Buijs De relatie tussen mens en omgeving staat voor mij centraal. Ik vind het prachtig om mensen enthousiast te maken voor de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. Als mensen zich laten inspireren door de schoonheid van een landschap of een mooi gebouw, of gaan voor een bijzondere plek in hun eigen buurt kan ik daar enorm van genieten.De rode draad in mijn werk is het creëren van vernieuwende concepten. Ik leverde een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de ervenconsulent, de dorpencoach en...
AdviseurSuzanne Wentink Tijdens mijn studie archeologie dacht ik: "dat is een interessant vak met veel verhalen"! Maar ik zag mezelf niet tot in lengte van dagen in de opgravingsput staan. Met 'het verdrag van Malta' werd archeologie onderdeel van het ruimtelijk ordeningsproces. Deze combinatie boeide mij zeer en in de studie Planologie vond ik beide terug. Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar ervaring op het vlak van archeologie, ruimtelijke ordening en beleid. Het grootste gedeelte van mijn...
AdviseurMarieke ten Hove Voor de gemeenten Elburg, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland verzorg ik de welstandsadvisering. Tijdens het spreekuur van de welstand maak ik mensen bewust van hun omgeving en hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Het welstandsadvies wordt dan vaak juist als inspirerend in plaats van als belemmerend ervaren. Dat is mijn doel.Na de studie bouwkunde in Delft rondde ik met veel plezier een postdoctorale opleiding restauratie in York (noord-Engeland) af. De combinatie van...
AdviseurNiels Oude Wolbers Ik ben trainee en word opgeleid tot adviseur omgevingskwaliteit. Tijdens mijn studie Bouwkunde in Delft heb ik me verdiept in de ruimtelijke impact van nieuwbouw in een waardevolle omgeving. Hier heb ik geleerd dat een ontwerp nooit onafhankelijk kan worden gezien van zijn omgeving. In mijn advisering ben ik streng waar dit door de omgeving gevraagd wordt en coulanter wanneer hiervoor de ruimte is.Ook houd ik me bezig met duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving. Deze hebben veelal een...
AdviseurEndrie Nijhuis Als stadsbouwmeester ben ik actief in plattelandsgemeentes van Twente. Een gebied dat zicht kenmerkt door bijzondere kwaliteiten (landschap en bebouwing) waardoor het aantrekkelijk is om er te zijn. Het is mijn passie om deze kwaliteit te behouden en te ontwikkelen, op zo'n manier dat dit aan iedereen uit te leggen is.Het belangrijkste moment in het planproces is het vooroverleg. Samen met de opdrachtgever, de architect en de gemeente voordat (hoge) kosten gemaakt zijn. De...
AdviseurRobin Veenink Ik ben als stadsbouwmeester aangesteld in Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. Ik breng welstandsadviezen uit en heb vaak overleg met stedenbouwkundigen van de gemeentes. Daarnaast ben ik voorzitter van de monumentencommissie van Enschede. Tijdens en na afronding van mijn opleiding tot architect aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam heb ik gewerkt bij het ontwerpbureau van Teun Koolhaas. Hier heb ik mijn vakmatige opvoeding gehad waarbij architectuur, stedenbouw en landschap...
AdviseurAlbert Vissinga Tijdens mijn studie en de eerste jaren van mijn loopbaan merkte ik dat archeologie bij velen tot de verbeelding spreekt. Gesprekken over archeologie komen dan ook altijd makkelijk op gang. Mensen willen weten ‘hoe oud iets is’; hebben interesse in je vakgebied; zijn geïnteresseerd in de vraag waarom ik als archeoloog ben gaan werken.Als regio-archeoloog ga ik graag in gesprek met mensen en probeer ik een brug te slaan tussen de diverse partijen. Daarbij adviseer ik hun...
AdviseurBerber Brand Het liefst ga ik tijdens een dagje weg in eigen land op zoek naar onontdekte schatten. Ik vind het dan ook heerlijk om te wandelen/fietsen in eigen land. Langs de uiterwaarden van de IJssel of in een stadscentrum. Daarnaast smul ik van initiatieven zoals Open Monumentendag, Dag van de Bouw en Architectuurbiënnale. Ook anderen breng ik graag in contact met de mooie omgeving om ons heen.Ook in mijn rol als communicatiemedewerker bij Het Oversticht is dit dagelijks aan de orde. Een begrip als...
AdviseurLettie Kamerbeek Sinds 2007 werk ik met veel plezier op de administratie bij Het Oversticht. Ik ben verantwoordelijk voor de projectadministratie, houd de offerteprocedure in de gaten en verricht de financiële afhandeling van de projecten. Ik houd van plannen en organiseren, dus zit ik hier volledig op mijn plek.Bij Het Oversticht is geen dag hetzelfde. Het geeft bovendien veel energie om in een enthousiast team te werken, ieder met zijn of haar specialisme. Samen geven we dagelijks invulling aan het...
AdviseurInge Bartels Sinds 1999 werk ik met veel enthousiasme bij Het Oversticht. Samen met mijn collega’s verzorg ik de financiële administratie. Het werk van Het Oversticht vind ik zeer interessant door de inrichting die wij geven aan stad en dorp. Samenwerken met collega’s van diverse disciplines maakt het werk heel divers en die afwisseling vind ik heerlijk. Geen dag is hetzelfde!
ProductOntwerpend onderzoek Dit is een creatieve methode die het mogelijk maakt om verschillende ideeën te onderzoeken en uit te werken. Deze methode zet Het Oversticht in om ruimtelijke scenario’s voor een plek of gebied te verkennen. Net als bij gewoon onderzoek kijken wij bij ontwerpend onderzoek eerst naar de huidige situatie. Deze analyseren we in relatie tot wat er voorheen was, hoe het nu is en wat de verwachte veranderingen of trends zijn. Vervolgens gaat ontwerpend onderzoek een stap verder: er wordt een...
ProductErfgoedbeleid Voor een zorgvuldige omgang met erfgoed kennen gemeenten diverse instrumenten, waaronder een erfgoednota en een erfgoedverordening. In de praktijk blijkt het soms lastig het juiste instrument voor het juiste probleem in te zetten. Door nieuwe en aangepaste wet- en regelgeving is de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van monumentenzorg en archeologie bij de gemeenten terecht gekomen. Bovendien verschuift de aandacht van objectgerichte monumentenzorg naar...
ProductRuimtelijk kwaliteitsbeleid Sinds de komst van de eerste welstandsnota’s in 2004 is Het Oversticht betrokken bij het opstellen van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Vanuit de praktijkervaring weten wij als geen ander welke effecten beleidskeuzes hebben op de kwaliteit van de omgeving. Elke gemeente heeft ruimtelijke ambities. Het vertalen van ruimtelijke ambities naar effectief ruimtelijk kwaliteitsbeleid, inclusief heldere criteria en beeldmateriaal is complexe materie. Het maken van een welstandsnota of beeldkwaliteitsplan...
ProductLandgoedadvies Landgoederen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het landschap in onze regio. Landgoedeigenaren en beheerders willen deze kwaliteit koesteren en versterken. Het Oversticht helpt daarbij. Het duurzaam beheren van een landgoed of buitenplaats is vaak complex. Eigenaren en beheerders hebben behoefte aan duidelijke ruimtelijke kaders: zij willen weten wat wel en niet past bij de doorontwikkeling van hun erfgoed en zijn op zoek naar mogelijkheden om de gewenste nieuwe...
ProductProvinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel In het archeologisch depot liggen alle vondsten van meer dan 100 jaar archeologisch onderzoek in Overijssel opgeslagen. Van vuurstenen pijlpunt tot musketkogel en van een urn van aardewerk tot een porseleinen kan. Allemaal beheerd door Het Oversticht, in opdracht van de provincie Overijssel. Deze centrale plek maakt de vondsten toegankelijker voor wetenschappelijk onderzoek en publieksactiviteiten. Het Oversticht heeft de afgelopen 10 jaar archeologische activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd...
ProductErfgoededucatie Inspireren. Verwonderen. Enthousiasmeren. Dat is wat wij met onze educatie bij kinderen willen bereiken. Alles digitaal en op maat gemaakt, zodat ook de docenten er plezier in hebben de lessen te geven. Het aanbod in erfgoedlessen op lokaal niveau is overweldigend groot en wisselend van kwaliteit. Voor scholen lastig om te kiezen: wat past binnen hun jaarplan, wat sluit aan bij gebruikte methodes van geschiedenis en aardrijkskunde. Onze adviseurs gaan daarom in gesprek met het onderwijs...
ProductDuMo: energiebesparing met behoud van waarde Wonen en werken in een monument biedt behalve een bijzondere omgeving ook zorg voor onderhoud, hogere energielasten en soms minder comfort. Gelukkig valt daar wat aan te doen. DuMo staat voor Duurzame Monumenten. Om de duurzaamheid van monumenten te vergroten, zijn energiebesparende ingrepen nodig. Welke dat zijn, verschilt per monument. Dit hangt af van de zeldzaamheid en betekenis van het gebouw, de technische staat waarin het verkeert en het belang voor de omgeving. Onze monumentenexperts...
AgendaCommissie 16 maart 2017 Test voor een commissievergadering op 16 maart 2017
Agendalezing Zwolle en de Hanze Hoe belangrijk waren de Hanze eigenlijk? En welke positie nam de Stad Zwolle in de Hanze in? Vanuit het Erfgoedplatform - waar ook Het Oversticht deel van uitmaakt - zal Zwolle-kenner en auteur Frank Inklaar  op vrijdag 9 juni op deze vragen ingaan.Tijdens de lezing vertelt Frank Inklaar meer over Zwolle en de Hanze. Er volgt een vraaggesprek met Historisch Centrum Overijssel directeur Arie Slob en er is ruimte om vragen te stellen vanuit het publiek. Er worden ook documenten uit die tijd...
AgendaStart collegereeks 1000 jaar bouwen Het Oversticht organiseert i.s.m. Architectuurcentrum Twente zeven colleges over 1000 jaar bouwen in Overijssel. Tijdens deze colleges staat de bouwgeschiedenis van Overijssels erfgoed centraal: kerken, koopmanswoningen, buitenplaatsen en tuinen passeren o.a. de revue. Aanvullend op de colleges bieden we twee facultatieve excursies aan. Meer informatie over de collegereeks en de excursies vindt u in ons nieuwsitem '1000 jaar bouwen in Overijssel'. Data en...
AgendaPlanadviesraad Deventer De vergadering van de Planadviesraad is openbaar. Agenda
AgendaRondleiding Provinciaal Depot - Open Monumentendag In het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel liggen alle vondsten van meer dan 100 jaar archeologisch onderzoek in Overijssel opgeslagen. Het depot is gevestigd in een graansilo in de Raambuurt in Deventer. Op zaterdag 9 september, tijdens Open Monumentendag, is de graansilo te bezichtigen. Vanaf 10.30 uur vindt er elk uur (tot 15.30 uur) een rondleiding plaats. Tevens is er een activiteit voor kinderen.  Niet alleen de oude schatten zijn te bewonderen, ook het pand is de...
AgendaFestival D'ran - Erfgoed als troef! Wie heeft het voor het zeggen, als het over erfgoed gaat?Waarom vinden we erfgoed belangrijk? Hoe kunnen we erfgoed ontwikkelen, wie draait aan de knoppen en hoe gebruiken we alle wijsheid bij het draaien aan die knoppen? Bij ontwikkeling van erfgoed is vaak sprake van spanning tussen wensen & belangen, creativiteit & ideeën en kennis & ervaring. Tijdens D’ran willen we de denkkracht en de creatiekracht van de deelnemers aan de workshop 'Erfgoed...
AgendaWelstands-/monumentencommissie IJsselland De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaWelstandscommissie Het Nieuwe Land en Lelystad De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaPlanadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezicht Deventer De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaWelstands-/monumentencommissie IJsselland De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaWelstandscommissie Lelystad en Het Nieuwe Land De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaOpen Dag IJssellandschap Stichting IJssellandschap bestaat 750 jaar! Dat wordt gevierd met een open dag met veel activiteiten. Onze ervenconsulenten zijn er ook. Met schetsrollen, viltstiften en vooral veel zin in de dag. Wilt u weten hoe de ervenconsulent werkt of hebt u een vraag over uw erf? Gaat het om een andere inrichting, functie of misschien iets heel anders? Neem foto's mee of mogelijk een plattegrond. De ervenconsulent gaat met u aan de slag voor een advies en schets. 
AgendaWelstands- en Monumentencommissie West Overijssel en Z-W Drenthe De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda
AgendaLezing Erfgoedplatform: Vijftig jaar Zwollerkerspel Per 1 augustus 1967 werd Zwollerkerspel, ondanks verzet vanuit deze plattelandsgemeente, opgeheven en grotendeels bij Zwolle gevoegd. Vijftig jaar later vertelt schrijver en historicus Wim Coster de boeiende geschiedenis van de meer dan dertig dorpen, buurtschappen en gehuchten die samen Zwollerkerspel vormden. Zo passeren bijvoorbeeld Berkum, Haerst en Ittersum de revue, evenals Oldeneel,Westenholte, Windesheim en Wijthmen. Ook gaat het in dit verhaal over ‘een gordel van blauw en groen...
AgendaStart ateliers Twentse Energie Strategie (TES) Bestuurders, politici en inwoners van Twente kunnen niet langer  'nee' zeggen tegen alle windmolens, zonneparken en mestvergisters. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Want Twente wacht, net als andere regio's, een enorme opgave met het opwekken van duurzame energie. De Twentse gemeenten werken samen om een Twentse Energie Strategie op te stellen. En daar mag iedereen over meepraten.Tijdens 'ruimtelijke ateliers' in bijna alle Twentse gemeenten worden...
AgendaPlanadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezicht Deventer De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda.
AgendaWelstandscommissie Lelystad en Het Nieuwe Land De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda. 
AgendaWelstands- en Monumentencommissie West Overijssel en Z-W Drenthe De vergadering van de commissie is openbaar. Agenda. 
AgendaToekomst rieten daken Staphorst "Het riet neemt in een snel tempo af". De lokale Monumentenadviesraad en de Erfgoedvereniging Heemschut luiden de noodklok.  Door het kostbare onderhoud verdwijnen rieten daken gestaag in Staphorst. En dat terwijl de boerderijen pronkstukken zijn in het beschermd dorpsgezicht. Op donderdagavond 9 november nodigt de Monumentenadviesraad eigenaren van monumentale boerderijen uit om hierover te praten. De raad is benieuwd wat de redenen zijn om voor riet of dakpannen te kiezen....
AgendaToekomst Boerenerven in Twente Stichting Twentse Erven en de Historische Kring Haaksbergen organiseren een dag waarbij agrarisch erfgoed centraal staat. De dag staat volop in het teken van behoud en versterking van Twentse boerenerven. De dag wordt om 11.00 uur geopend door wethouder Ellen Prent (gemeente Haaksbergen) en de voorzitter van de Stichting Twentse erven, Henk Robben (tevens burgemeester van Wierden). Naast demonstraties van vaklieden met materialen, schilderwerk en bouwkundig advies worden er ook...
PaginasHome In welke omgeving voelt u zich thuis? Vaak zijn dat de plekken die herkenbaar zijn. Een aantrekkelijke leefomgeving is in balans en inspireert. Om dat zo te houden en te maken, geeft Het Oversticht elke plek aandacht: sinds 1925 onafhankelijk, deskundig en creatief.
PaginasContact Heeft u een vraag, een opmerking of een verzoek? Uw reactie is altijd welkom! Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
PaginasNieuws NieuwsHet Oversticht signaleertActuele berichten van Het Oversticht over de kwaliteit van de leefomgeving en erfgoed. Het belangrijkste nieuws krijgt u ook via onze Nieuwsbrief. Meldt u zich aan onderaan deze pagina. 
PaginasAgenda Bezoek onze bijeenkomsten over verschillende onderwerpen en thema's.De commissievergaderingen staan apart aangegeven.
PaginasVacatures Waar voel jij je thuis?Bij Het Oversticht laten we mensen zich thuis voelen in hun omgeving. Wil jij daar aan meewerken? Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten en vraagstukken die de kwaliteit van de ruimte verbeteren. Altijd met het maatschappelijk belang voorop. Dat doen wij samen met onze opdrachtgevers en partners. En natuurlijk ook met onze collega’s. Want samen weten we meer. Je werkt dan ook intensief samen met gedreven collega’s. Wederzijds vertrouwen en kennisdeling...